1

ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

  • แต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

  • มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชหารของกระทรวงหรือทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง

  • บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารบางตำแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม

  • สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดสำนักกระทรวง ทบวง กรม หนึ่งมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก