1

การโอนส่วนราชการให้ตราเป็นสิ่งใด

  • พระราชบัญญัติ

  • กฎกระทรวง

  • พระราชกฤษฎีกา

  • ประกาศกระทรวง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก