1

ผู้ใดทำหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

  • ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  • นายกรัฐมนตรี

  • รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง

  • พระมหากษัตริย์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก