1

ผู้ใดทำหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

  • ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  • นายกรัฐมนตรี

  • รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง

  • พระมหากษัตริย์

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก