1

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ราชการส่วนกลางตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

  • กรม    

  • สำนักนายกรัฐมนตรี

  • วุฒิสภา

  • กระทรวง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก