1

สิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันว่าข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติบริหารงานแผ่นดิน

  • รัฐธรรมนูญ

  • พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก