1

ข้อใดกล่าวถึงการบริการสาธารณะ (Public Service) ได้ถูกต้อง

  • บริการที่รัฐจัดให้มีขึ้นแก่ประชาชนทั่วไป

  • บริการที่จัดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า

  • บริการที่จัดให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย

  • บริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนเพื่อสนองการ้องขอจากประชาชน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก