1

ข้อใดไม่ใช่ 4 พันธกิจของข้าราชการยุค 4.0

  • ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

  • ส่งเสริมการทำงานที่สอดคล้อง เชื่อมโยงเป็นบูรณาการและสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน

  • ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์

  • รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้มากที่สุด

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก