1

ข้อใดไม่ใช่ 4 พันธกิจของข้าราชการยุค 4.0

  • ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

  • ส่งเสริมการทำงานที่สอดคล้อง เชื่อมโยงเป็นบูรณาการและสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน

  • ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์

  • รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้มากที่สุด

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก