1

ข้อใดเกี่ยวข้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ น้อยที่สุด

  • มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

  • รู้จักใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

  • เลี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับอำนาจฝ่ายต่ำ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก