1

ข้อใดไม่ใช่จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน

  • ยึดมั่นในการปกครองระบอกประชาธิปไตย

  • ให้บริการที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นกลางทางการเมือง

  • ยืนหยัดแสวงหาชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานหรือองค์กร

  • แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก