1

ในจังหวัดแห่งหนึ่ง มีส่วนราชการทั้งที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะมอบอำนาจในการสั่งอนุมัติ อนุญาตในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอำนาจทั่วไปหรืออำนาจตามกฎหมายเฉพาะเรื่องที่เป็นอำนาจของแต่ละส่วนราชการโดยเฉพาะ เพื่อให้การบริหารจัดการและการบริการประชาชนเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เช่นนี้ ส่วนราชการจะต้องมอบหมายหรือมอบอำนาจให้แก่ผู้ใดบ้า

  • ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • นายอำเภอ

  • หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

  • ผู้อำนวยการ/หัวหน้าศูนย์/เขต

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก