1

ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแกตนให้มีกำหนดอายุความกี่ปี

  • 1 ปี

  • 3 ปี

  • 5 ปี

  • 10 ปี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก