1

ข้อใดไม่ใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของทางราชการ

  • ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ

  • ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

  • ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 วัน

  • ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก