1

องค์กรใดมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรมและการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ตลอดจนการกำหนดมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี

  • สำนักงาน ก.พ.

  • ก.ม.จ

  • องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

  • ก.พ.ร.

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก