1

ผู้ใดไม่ได้มีหน้าที่วางแผนและประสานงานให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายของกระทรวง

  • ปลัดกระทรวง

  • นายกรัฐมนตรี

  • หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

  • หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก