1

ถ้าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการที่ต่ำกว่า พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให้ใช้กฎหมายตามข้อใด

  • พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ 2539

  • พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

  • พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

  • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก