1

“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” เป็นการผสมผสาน “คุณค่าหลัก” สองด้าน ได้แก่คุณค่าอะไรบ้าง

  • การเมืองและการปกครอง

  • การบริหารและการปกครอง

  • การบริหารกับความเที่ยงธรรมต่อประชาชน

  • การเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและการบริหาร

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก