1

“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” มีความมุ่งหมายให้ส่วนราชการทำงานโดยมุ่งเน้นสิ่งใด

  • มุ่งความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  • มุ่งประโยชน์สุขของตนเอง

  • มุ่งชะลอการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

  • มุ่งถกเถียงเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารประเทศ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก