1

“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” มีความมุ่งหมายให้ส่วนราชการทำงานโดยมุ่งเน้นสิ่งใด

  • มุ่งความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  • มุ่งประโยชน์สุขของตนเอง

  • มุ่งชะลอการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

  • มุ่งถกเถียงเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารประเทศ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก