1

ข้าราชการในสมัยการปกครองระบอกประชาธิปไตยมีสถานภาพเป็นไปตามข้อใด

  • ลูกจ้างของคณะรัฐมนตรี

  • ปัจจัยในการบริหารราชการแผ่นดิน

  • ข้าราชบริพาร

  • กลไกในการบริหารราชการแผ่นดิน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก