1
visibility

“ตรรกวิทยา คือ วิชาว่าด้วยกฎเกณฑ์การเหตุผล ผู้ที่รู้จักใช้ประโยชน์จากตรรกวิทยาทุกคนเป็นผู้มีเหตุผล ผู้มีเหตุผลทุกคนไม่เป็นผู้เข้าใจผิดง่าย ผู้เข้าใจผิดง่ายทุกคนเป็นผู้หาความสุข”

ข้อความนี้สรุปไดอ้ย่างไร

  • คนที่มีเหตุผล คือผู้ที่รู้จักใช้ประโยชน์จากตรรกวิทยาเป็นอย่างดี

  • ไม่มีผู้ที่รู้จักใช้ประโยชน์จากตรรกวิทยาคนใดเป็นผู้เข้าใจผิดง่าย

  • ผู้ที่หาความสุขได้คือผู้ที่เข้าใจผิดง่าย

  • ผู้ที่เข้าใจผิดง่ายคือผู้ที่มีเหตุผลจากตรรกวิทยา

เฉลย ไม่มีผู้ที่รู้จักใช้ประโยชน์จากตรรกวิทยาคนใดเป็นผู้เข้าใจผิดง่าย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก