1
visibility

“เราให้ความรู้ว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร คนเราจะสับสนว่าเกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดสารเหมือนกันหรือต่างกัน อย่างไร ส่วนมากคิดว่าเกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร ผมอธิบายอย่างนี้ว่า ผักปลอดสารก็คือผักปลอดภัยนั่นเอง เป็นผักที่ใช้สารเคมีแต่มีระยะการเก็บเกี่ยวที่ปลอดภัย แต่สำหรับเกษตรอินทรีย์ต้องไม่ใช้สารเคมีเลยตลอดกระบวนการ เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องการให้ความรู้ให้แนวคิดซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา”

ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

  • ผักที่ผลิตโดยวิธีการเกษตรอินทรีย์เป็นผักไร้สารพิษ

  • ผักปลอดสารพิษ คือ ผักที่ปลูกจากวิธีการเกษตรอินทรีย์

  • ผักปลอดสารพิษ คือ ปลูกโดยวิธีเกษตรพื้นบ้าน

  • กินผักปลอดสารพิษแล้วร่างกายจะแข็งแรง

เฉลย ผักที่ผลิตโดยวิธีการเกษตรอินทรีย์เป็นผักไร้สารพิษ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก