1
visibility

“ชาวตะวันตกเชื่อว่าการได้เห็นหรือได้ไปเห็นเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาหรือความรู้  ส่วนคนไทยนั้นเมื่อรู้อะไรขึ้นมาจะไม่ ใช้คําว่าฉันเห็น  แต่จะพูดว่าฉันเข้าใจ  ความรู้ของคนไทยสัมพันธ์กับใจ  อุดมคติอยู่ที่ใจ  และอันที่จริงวัฒนธรรมไทย ก็ผูกผันอยู่กับใจเสียส่วนใหญ่”

ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

  • การเห็นของคนไทยมีส่วนสัมพันธ์กับความเข้าใจมากกว่าชาวตะวันตก

  • วัฒนธรรมของคนไทยและชาวตะวันตกผูกพันกับใจและอุดมคติ

  • ความเข้าใจของคนตะวันตกเกิดจากการเห็นแต่ความเข้าใจคนไทยสัมพันธ์กับใจ

  • ปัญญาหรือความรู้ของชาวตะวันตกมีความสัมพันธ์กับความเข้าใจ

เฉลย ความเข้าใจของคนตะวันตกเกิดจากการเห็นแต่ความเข้าใจคนไทยสัมพันธ์กับใจ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก