1

การที่ครูเข้าร่วมเป็นสมาชิก ก.บ.ข. เผื่อวางแผนหลังเกษียณ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใด

  • พอประมาณ

  • มีเหตุผล

  • มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

  • มีคุณธรรม

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก