1

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับ โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ใน 3 รูปแบบ ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตาม ความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียนข้อใดไม่ใช่

  • การเรียนในชั้นเรียน (On-Site)

  • การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air)

  • การเรียนที่บ้าน (On-home)

  • การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก