1

ข้อใดคือสาเหตุของการต้องเปลี่ยนผ่านจากโมเดลเศรษฐกิจ Thailand 3.0 มาเป็น Thailand 4.0

  • ประเทศไทยต้องเผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลางแล้ว

  • ประเทศไทยต้องเผชิญกับกับดักความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง

  • ประเทศไทยต้องเผชิญกับ กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา

  • ทุกข้อเป็นสาเหตุการเปลี่ยนผ่านทั้งสิ้น

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก