1

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM  มีลักษณะอย่างไร

  • การสอนที่เน้นการบูรณาการ

  • เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

  • ท้าทายความคิดของนักเรียน

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก