1

ครูณรงค์วางแผนดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงหลังเกษียณอายุราชการสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด

  • ความมีเหตุผล

  • การมีภูมิคุ้มกันทีดีในตัว

  • ความพอประมาณ

  • มีคุณธรรม

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก