1

ข้อใดเป็นความหมายของ Artificial intelligence

  • ระบบการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19

  • ปัญญาประดิษฐ์ หรือเรียกย่อว่า AI

  • การที่ธุรกิจหนึ่งถูกอีกธุรกิจที่เข้ามาใหม่ทำลายและเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร

  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก