1
visibility

(1) กลองเป็นของสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับบ้านเมือง /(2) ใช้เป็นหลักสำหรับบอกให้รู้เวลา /(3) ในสมัยที่ยังไม่มี นาฬิกาใช้กันทั่วไป /(4) ต้องอาศัยกลองเป็นสัญญาณ

ข้อความตอนใดใช้ไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

  • (1) กลองเป็นของสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับบ้านเมือง

  • (2) ใช้เป็นหลักสำหรับบอกให้รู้เวลา

  • (3) ในสมัยที่ยังไม่มี นาฬิกาใช้กันทั่วไป

  • (4) ต้องอาศัยกลองเป็นสัญญาณ

เฉลย (2) ใช้คําไม่รัดกุมเปลี่ยนเป็น “ใช้เป็นเครื่องบอกเวลา”

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก