1
visibility

(1) คําว่าจราจรใช้กันแพร่หลายเมื่อทางราชการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2477 /(2) เพื่อจัดระเบียบการเดินของยวดยาน ตลอดจนการเดินเท้าของคนและสัตว์ตามถนน /(3) สำหรับประสานงานกันด้วย ความปลอดภัยและรวดเร็วตามสมควร /(4) และพร้อมกันนี้ได้ตั้งตำรวจแผนกจราจรขึ้น

ข้อความตอนใดใช้ไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

  • (1) คําว่าจราจรใช้กันแพร่หลายเมื่อทางราชการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2477

  • (2) เพื่อจัดระเบียบการเดินของยวดยาน ตลอดจนการเดินเท้าของคนและสัตว์ตามถนน

  • (3) สำหรับประสานงานกันด้วย ความปลอดภัยและรวดเร็วตามสมควร

  • (4) และพร้อมกันนี้ได้ต้ั้งตำรวจแผนกจราจรขึ้น

เฉลย (3) ใช้คําไม่รัดกุมควรเปลี่ยนเป็น “...ด้วยความรวดเร็วและปลอดภัยตามสมควร”

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก