1
visibility

(1) ในกรณีที่จังหวัดใดมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สี่คน /(2) ให้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นสอง เขต /(3) แต่ละเขตให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองคน /(4) จังหวัดใดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สามคนให้มี เขตเลือกตั้งเดียว

ข้อความตอนใดใช้ไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

  • (1) ในกรณีที่จังหวัดใดมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สี่คน

  • (2) ให้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นสอง เขต

  • (3) แต่ละเขตให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองคน

  • (4) จังหวัดใดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สามคนให้มี เขตเลือกตั้งเดียว

เฉลย (1) ใช้คําไม่รัดกุมควรเปลี่ยนเป็น “ในกรณีที่จังหวัดใดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สี่คน”

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก