1
visibility

“ด้วยงานในพื้นที่ไกลปืนเที่ยง เสี่ยงอันตราย งานหนักแต่ค่าตอบแทนน้อย ผีเสื้อในชุดขาวหลายคนต่างหลีกลี้หนี ภายเข้าไปซุกตัวอยู่ใต้ไออุ่นของโรงพยาบาลเอกชน เหตุนี้ “พยาบาลชุมชน” จึงขาดแคลนหนัก”

ข้อความนี้สรุป ได้ว่า

  • โรงพยาบาลชุมชนให้ค่าตอบแทนน้อยกว่าโรงพยาบาลเอกชน

  • โรงพยาบาลในพื้นที่ชนบทขาดแคลนพยาบาลชุมชนอย่างหนัก

  • โรงพยาบาลจะขาดพยาบาลไม่ได้แม้จะได้รับค่าตอบแทนน้อยก็ตาม

  • โรงพยาบาลชุมชนขาดแคลนพยาบาลอย่างหนัก

อธิบาย สรุปได้ว่าโรงพยาบาลชุมชนขาดแคลนพยาบาลอย่างหนัก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก