1
visibility

“เราควรจะเปิดหน้าต่างเพื่อรับสายลม แต่อย่าให้ลดพัดพาอะไรออกไป”

ผู้กล่าวข้อความข้างต้นนี้มีจุดมุ่งหมาย ในการนําเสนอตามข้อใด

  • ควรเปิดรับสิ่งใหม่แต่อย่าเปลี่ยนแปลงตัวเอง

  • ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ควรพูดอะไร

  • ควรออกไปสัมผัสโลกภายนอก แต่อย่าให้โลกภายนอกครอบงำ

  • ควรเปิดรับสิ่งใหม่ๆ แต่ต้องไม่สูญเสียความมีคุณค่าดั้งเดิมของตน

อธิบาย จุดมุ่งหมายของผู้กล่าว คือ การแนะให้คนเปิดรับสิ่งใหม่ๆ แต่ต้องไม่สูญเสียความมีคุณค่าดั้งเดิมของตน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก