1
visibility

“ผลการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยด้อยกว่าเป้าหมาย ดังจะเห็นได้ จากข้อมูลการสอบโทเฟลพบวา่ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยของการสอบโทเฟลอยู่ในลำดับที่ 8 ของกลุ่มประเทศ อาเซียน”

ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกใดมากที่สุด

  • ตระหนักถึงความสำคัญของภาษา

  • ตื่นตัวเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา

  • ยอมรับสภาพความจริงเพื่อการแก้ไข

  • มุ่งมันที่จะเอาชนะประเทศอื่นบ้าง

อธิบาย ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกยอมรับสภาพความจริงเพื่อการแก้ไข  สังเกตจาก  “ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยด้อยกว่าเป้าหมาย”

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก