1
visibility

“การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วในชนบทเป็นสาเหตุสำคัญของความยากจนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมา อย่างต่อเนื่อง เช่น การเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองและอาจมีแนวโน้มถึงปัญหาความมั่นคงของ ชาติตามลำดับ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว”

ใจความสำคัญของข้อความนี้ คือข้อใด

  • ปัญหาการพัฒนาประเทศและความมั่นคง

  • ปัญหาจากการเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วในชนบท

  • ปัญหาการแก้ไขความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจและสงัคมการเมืองในชนบท

  • ปัญหาจากการแหล่งเสื่อมโทรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท

อธิบาย ใจความสำคัญอยู่ที่ ปัญหาจากการเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วในชนบท ส่วนข้ออื่นเป็นส่วนขยายของ ปัญหา หรือสิ่งที่จะตามมาจากการเพิ่มของประชากร

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก