1
visibility

ชุมชนเป็นสังคมที่แผ่กว้างออกไปจากครอบครัว หมายถึง  หมู่บ้าน ท้องถิ่น ซึ่งมีชีวิตทางสังคมและ_____ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการทะนุบำรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชนนั้นๆ

  • ประเพณี

  • แบบแผน

  • สัดส่วน

  • วัฒนธรรม

เฉลย ประเพณี 

อธิบาย ชุมชนเป็นสังคมที่แผ่กว้างออกไปจากครอบครัว หมายถึง หมู่บ้าน ท้องถิ่น ซึ่งมีชีวิตทางสังคมและ (ประเพณี) ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการทะนุบำรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชนนั้นๆ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก