1
visibility

_____ปัจจุบันผู้หญิง_______แต่งงาน______มีลูกแล้วต้องออกทำงานนอกบ้านมากกว่าแต่ก่อน_____สมควรที่ผู้ชายผู้ เป็นสามีจะต้องช่วยเหลือทำงานบ้าน_______เท่าที่ปรากฏมักไม่เป็นเช่นนั้น______ผู้ชายยังถือว่างานบ้านเป็นงานของ ผู้หญิง

  • เนื่องจาก – ที่ – และ – จึง – เพราะ – แต่

  • ด้วยเหตุที่ – ที่ – และ – จึง – แต่ – เพราะ

  • โดยที่ – ซึ่ง – แต่ – ดังนั้น – เพราะ – เนื่องจาก

  • ถึงแม้ว่า – ที่ – แต่ – ดังนั้น – แต่ – ด้วยเหตุที่

เฉลย ด้วยเหตุที่ – ที่ – และ – จึง – แต่ – เพราะ

อธิบาย (ด้วยเหตุที่) ปัจจุบันผู้หญิง (ที่) แต่งงาน (และ) มีลูกแล้วต้องออกทำงานนอกบ้านมากกว่าแต่ก่อน (จึง) สมควรที่ผู้ชายผู้เป็นสามีจะต้องช่วยเหลือทำงานบ้าน (แต่) เท่าที่ปรากฏมักไม่เป็นเช่นนั้น (เพราะ) ผู้ชายยังถือว่า งานบ้านเป็นงานของผู้หญิง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก