1
visibility

การทำบุญประจำปี ได้แก่ การทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาอันเป็น________ที่เรานิยมทำกันมาช้านาน

  • พิธีกรรม

  • ธรรมเนียม

  • ศาสนา

  • จารีตประเพณี

เฉลย จารีตประเพณี

อธิบาย การทำบุญประจำปี  ได้แก่  การทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาอันเป็น  (จารีตประเพณี)  ที่เรานิยมทำ กันมาช้านาน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก