1
visibility

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะอย่างไร

  • องค์การมหาชน

  • องค์กรเอกชน

  • นิติบุคคลในกำกับของรัฐ

  • หน่วยงานของรัฐ

เฉลย องค์การมหาชน

>>สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

    • มีฐานะเป็นองค์การมหาชน

    • ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก

    • ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ

[อธิบายโดย บ้านของครู MR.KRON]

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก