1
visibility

รูปแบบการจัดการศึกษาใด มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล

  • การศึกษาในระบบ

  • การศึกษานอกระบบ

  • การศึกษาตามอัธยาศัย

  • การศึกษาภาคบังคับ

เฉลย การศึกษานอกระบบ

เพราะการศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของบุคลแต่ละกลุ่ม

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก