1
visibility

กฎหมายใดบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

  • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12

  • ถูกทุกข้อ

เฉลย  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่า

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก