1
visibility

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

  • ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

  • ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม

  • การบริหารจัดการเครือข่ายและการเข้าถึงศูนย์ข้อมูลของภาครัฐและเอกชน

เฉลย การบริหารจัดการเครือข่ายและการเข้าถึงศูนย์ข้อมูลของภาครัฐและเอกชน


อธิบาย
>>การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก