1
visibility

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างไร

  • ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

  • เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

  • ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน สังคมเป็นธรรม

  • ถูกทุกข้อ

เฉลย ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก