1
visibility

ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

  • ความมั่นคง

  • ความมั่งคั่ง

  • ความยั่งยืน

  • ความเป็นเอกราช

เฉลย ความมั่งคั่ง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก