1
visibility

ข้อใดเกี่ยวข้องกับ คติพจน์ประเทศไทย ในส่วนของ ความมั่งคั่ง ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  • ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น

  • ประชาชนมีความ มีการออมสําหรับวัยเกษียณ

  • การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง

เฉลย ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก