1
visibility

ปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ เกี่ยวข้องกับข้อใดในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  • ความมั่นคง

  • ความมั่งคั่ง

  • ความยั่งยืน

  • ความเป็นเอกราช

เฉลย ความมั่นคง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก