1
visibility

ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  • คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

  • ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

  • ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  • ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย  ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก