1
visibility

ข้อใดเป็น คติพจน์ประจําชาติ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  • ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วบนความยั่งยืนของปวงชน

  • มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  • ประชากรไทย มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

  • ถูกทุกข้อ

เฉลย คติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก