1
visibility

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

  • คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

  • คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

  • คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

เฉลย ค คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ


อธิบาย พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก