1
visibility

ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ

  • คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความยั่งยืน

  • คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  • คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  • เป็นคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติทุกข้อ

เฉลย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความยั่งยืน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก