1
visibility

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของไทยฉบับปัจจุบัน เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ตามข้อใด

  • เป็นยุทธศาสตร์ ระยะสั้น

  • เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว

  • เป็นยุทธศาสตร์ ระยะกลาง

  • ไม่มีข้อถูก

เฉลย เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก